ERA Instruments, ERASynth ürününün kitlesel fonlama sürecini başarıyla tamamladı!

Yüksek bant genişliğine sahip RF sinyal jenera-törleri sadece kurumsal fir-maların ve büyük araştırma laboratuvarlarının satın ala-bilecekleri pahalı test ekip-manlarıdır. Kuluçka firmala-rımızdan ERA Instruments, maliyet bariyerlerini ortadan kaldırmak amacıyla geliştir-diği ERASynth isimli sinyal jenaratörünün kitlesel fon-lama safhasını başarıyla ta-mamladığını duyurdu. Crowd Supply platformu üzerinden sunulan ERASynth, 45 gün süren fonlama sürecinde birçok farklı ülkeden toplam-da 41.607…